Publicaties

Aandacht voor spiritualiteit in organisaties

Presentatie op het Symposium ‘Zicht op Zin’, aandacht voor spiritualiteit in de palliatieve zorg.

Hoe belangrijk is het onzegbare,
Het wit tussen de woorden. (Max Frisch)

In een zoektocht naar de kern van spiritualiteit vond ik drie begrippen centraal staan: essentie, verbinding en vertrouwen. Wat is er nodig om deze begrippen tot leven te brengen binnen een zorgorganisatie? Met deze Prezi neem ik jullie mee op de weg in de goede richting, Presentatie over spiritualiteit in organisaties.

Lees meer …

Publicaties

Zin in Zorg: Horen, zien en zwijgen?

Twee leden van het Ethisch Elftal werpen hun licht op een moreel dilemma uit de zorgpraktijk van alledag. Deze keer het verhaal van een thuiszorgmedewerkster die met strafbare feiten van haar cliënt geconfronteerd wordt. Madeleine Timmermann en Marianne Waling-Huijsen over de spanning tussen het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt en het recht om aangifte te doen van een strafbaar feit. . . . → Lees meer

Publicaties

Boek Palliatieve Zorg: de kunst van ‘er zijn’

Palliatieve Zorg: de kunst van "er zijn"

ISBN 90 5573 503 5
NUR 897/737
Trefw.: Verzorging/Ethiek

Een zoon vraagt aan een vrijwilliger: ‘Wat kan ik doen voor vader?’ De vrijwilliger zegt: ‘gewoon er zijn.’ De zoon vraagt: ‘Hoe doe ik dat dan?’
Aanwezig zijn, er helemaal ‘zijn’ voor de ander dat is misschien wel het meest wezenlijke van palliatieve zorgverlening (zorg in de laatste fase van het leven) door vrijwilligers en mantelzorgers. Lees meer …

Publicaties

Eindverslag project “Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging”

Marianne Waling-Huijsen van Met Waarden Helen verzorgde dit project voor CNV Publieke Zaak. Tijdens het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’ (november 2001 – december 2003) is onderzocht welke ethische dilemma’s verzorgenden en verpleegkundigen regelmatig tegenkomen in hun werk. Tevens is gekeken of verzorgenden en verpleegkundigen voldoende handvatten hebben om met deze situaties om te gaan. Lees meer …

Publicaties

Essay “Toezien of Bemoeien?”

Tijdens het volgen van het leertraject Bestuur & Beleid  ben ik opzoek geweest naar mogelijkheden om het toezicht houden niet alleen te baseren op financiën en regelgeving, maar ook op wat er werkelijk gedaan moet worden door de organisatie. Ik noem dat toezicht houden vanuit de inhoud. Lees meer …

Publicaties

Interview in Zin in Zorg

In de zomer van 2009 werd  Marianne Waling-Huijsen door Zin in Zorg geinterviewd in het kader van Toezicht houden in de zorg:

“Wat moet er gebeuren? Goede zorg leveren! Wie moeten dat doen? De medewerkers! De organisatie moet erop gericht zijn dit mogelijk te maken. En de Raad van Toezicht is er om in de gaten te houden of dat ook werkelijk gebeurt.”

. . . → Lees meer

Publicaties

Sla die verstikkende organisatiedeken terug

De Stichting Beroepseer is ontstaan vanuit de ervaring van veel mensen dat de manier van het organiseren en het financieren van het primaire proces belangrijker was dan het werkelijke verloop ervan. Op veel terreinen in de maatschappij, maar onder andere in de gezondheidszorg en in het onderwijs, merkt men dat aandacht voor hoe het primaire proces is georganiseerd het overheersende principe is. Er ligt daardoor een verstikkende deken over de professionele beroepsuitoefening met vele negatieve gevolgen voor de mensen die zorg of onderwijs nodig hebben. Die verstikkende deken is als bij een nachtmerrie, je wilt er vanonder maar krijgt het niet voor elkaar. Lees meer …

Publicaties

Eindverslag project “Ethische vraagstukken in de gezondheidszorg”

Marianne Waling-Huijsen van Met Waarden Helen was lid van de stuurgroep die dit project voor CNV Publieke Zaak uitvoerde; zij schreef tevens het eindverslag.

Tijdens bijeenkomsten in instellingen in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg en in jusititiële inrichtingen is met zorgverleners gesproken over de ethische vraagstukken die zij in hun dagelijks werk tegenkomen. Lees meer …

Publicaties

Route VoorZorg

Route VoorZorg: ethische verantwoord werken bespreken met mensen uit de hele instelling; van de mensen aan het bed tot en met de Raad van Toezicht. Op creatieve wijze staat iedereen stil bij wat is mijn aandeel aan het primaire proces, namelijk goede en de juiste zorg leveren aan onze zorgvragers. Lees meer …

Publicaties

Echte welvaart is ook haalbaar in de gezondheidszorg

Welvaart in de gezondheidszorg
De vele schrijnende voorbeelden in de zorg laten zien dat welvaart in de gezondheidszorg ver te zoeken is. Patiënten komen aandacht te kort, zoals blijkt uit maximaal eenmaal per week in de douche, niet naar buiten met dit mooie weer en de ‘dreigende pyjamadagen’.
Zorgverleners kunnen de zorg niet bieden zoals zij dit zouden willen; mede daardoor verlaten vele hoogopgeleide professionals, zoals artsen en verpleegkundigen de zorg. Daarnaast is de zorg verstard door de vele regelgeving en bureaucratie. Toch kan echte welvaart ook in de gezondheidszorg haalbaar zijn als de kwaliteit en inhoud van zorg uitgangspunten worden van het beleid.

Echte welvaart is zorg met aandacht
In deze hectische en complexe maatschappij leven de mensen steeds meer langs elkaar heen. We staan niet meer stil bij wat de ander nodig heeft. We moeten er voor waken deze mentaliteit niet in de gezondheidszorg te laten overheersen. Een dergelijke mentaliteit verschraalt de zorg.
De vele regelgeving en bureaucratie draagt bij aan deze verschraling. Daarbij komt de discussie over de invoering van marktwerking, waarbij het financiële resultaat van de organisatie belangrij-ker dreigt te worden dan het uiteindelijke doel . . . → Lees meer

Publicaties

Boek Palliatieve Zorg

boek Palliatieve Zorg 1999In 1999 heeft Marianne Waling-Huijsen een boek geschreven, getiteld:

Palliatieve Zorg, een intense vorm van zorgverlenen.

Een overzicht van alle aspecten van de Palliatieve Zorg, speciaal geschreven voor verzorgenden en verpleegkundigen. Lees meer …