Bijeenkomsten

Symposium Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Symposium ‘Zicht op Zin’, Aandacht voor spiritualiteit in de palliatieve zorg
12 april 2012, 16.30 – 20.15 uur, Centraal Museum Utrecht

Hoe belangrijk is het onzegbare,  Het wit tussen de woorden. (Max Frisch)

Voor wie: Leidinggevenden en bestuurders van zorgorganisaties, artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, paramedici, coördinatoren van vrijwilligers, maatschappelijk werkenden, psychosociaal werkers, welzijnswerkers en overig geïnteresseerden.

Het doel van dit symposium

Stilstaan bij spiritualiteit in de zorg, bezieling en spirituele zorg in organisaties, waarom zo belangrijk. Wat is wezenlijke communicatie.
Inzicht geven in de richtlijn spirituele zorg, overeenkomsten en verschillen met mentaal welbevinden;
Hoe vertalen in attitude, in zorgleefplannen, welke relatie met palliatief redeneren.
Handreiking bieden voor een scholingsaanbod, verwoord in het boekje Zicht op Zin, dat op het symposium wordt gepresenteerd.

Sprekers: Marc Desmet en Marianne Waling-Huijsen

Deelsessies: Marian Martens, Dorothé Brinkman en Marijke Holt

Gespreksleider: Wout Huizing

Programma:

16.00

Inloop, ontvangst met koffie en thee

16.00

Inloop, ontvangst met koffie en thee

16.30

Opening door dagvoorzitter Wout Huizing

16.45

´Dag en Nacht, spiritualiteit van de zorgverlener’, presentatie door Marc Desmet

17.15

´In je organisatie aan de slag´, presentatie door Marianne Waling

17.45

Gelegenheid tot vragen stellen

18.00

Pauze en eenvoudig buffet

18.45 – 19.45

Deelsessie: Spiritualiteit: hoe ‘doe’ je dat in de praktijk?, door Dorothé Brinkman en Marijke Holt
Deelsessie: De richtlijn spiritualiteit, door Marianne Martens

19.45

Plenaire . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Waardenspiegel gebruiken in de zorg

Jaarlijks organiseert de Raad van Bestuur van De Waerden, een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, een informele bijeenkomst voor de centrale deelraad cliënten, de centrale deelraad verwanten, de ondernemingsraad, het managementteam en de Raad van Toezicht. Dit jaar werd in de vorm van een Filosofisch café aandacht besteed aan waarden. Dit werd o.a. begeleid door Met Waarden Helen, aan de hand van de Waardenspiegel. . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’

Verslag van symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’, 22 november 2010

Het symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’ over ‘reflectie doen’ in de zorg kwam tot stand door de samenwerking tussen CNV Publieke Zaak, Universiteit van Tilburg, het ROC Koning Willem 1 College in Den Bosch en Met Waarden Helen. Het symposium vond plaats in het kader van de ‘Week van de reflectie’ en was gericht op deelnemers handvatten te geven om te reflecteren op de ‘ethische dimensie van de dagelijkse praktijk’.

Lees het verslag op . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Ethiek is levenswerk’

Verslag van symposium ‘Ethiek is levenswerk’, 19 november 2010

Met Waarden Helen organiseerde het symposium ‘Ethiek is levenswerk’ over ethische vraagstukken, zingeving en reflectie in de jeugdzorg voor CNV Publieke Zaak ism Stichting Zin In Jeugdzorg. Naast reflectie op eigen handelen was er ook informatie om in een instelling zelf aan de slag te gaan met bezinning op de ethische component van het werk. Tevens werd de website jeugdzorgethiek gelanceerd, zie: http://www.mijnvakbond.nl/jeugdzorgethiek

Lees het verslag op . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

CEG signalement: Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft het signalement van het CEG ‘Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden’ aan de staatssecretaris aangeboden. 

Het signalement Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden van het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is gebaseerd op een inventariserend onderzoek dat Met Waarden Helen uitvoerde. Door te spreken met ruim 100 verzorgenden en verpleegkundigen is er een overzicht ontstaan van de dilemma’s waar verzorgenden en verpleegkundigen mee geconfronteerd worden door recente (beleids)ontwikkelingen in de zorg. Dit signalement ‘Dilemma’s van verzorging en verpleging’ is aangeboden aan het ministerie van VWS en heeft geleid tot kamervragen. Lees meer …

Activiteiten

Zorgethiek In de Praktijk netwerkbijeenkomst

Op maandag 27 juni 2011 vond de bijeenkomst plaats van het netwerk Zorgethiek In de Praktijk met ruime aandacht voor ontwikkelingen op het terrein van zorg, ethiek en educatie. Daarnaast waren er twee belangrijke agendapunten, namelijk verslag hoe ethiek in een instelling voor gehandicaptenzorg vorm heeft gekregen in 2010 en het promotieonderzoek van Beate Giebner over ‘Geraakt worden’ . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Vraaggerichte zorg op spiritueel gebied

Vraaggerichte zorg op spiritueel gebied voor het managementteam van zorgcentrum Atrium in Rotterdam.

Het managementteam wilde nadenken over wat willen wij onze toekomstige bewoners bieden op het gebied van spirituele zorg. Zij namen de eigen Christelijke identiteit als uitgangspunt en hielden rekening met de grote diversiteit aan nationaliteiten en religies van de bewoners. Er is gesproken over wat vraaggericht zorg inhoudt, wat wordt verstaan onder spiritualiteit en hoe geef je dat zelf vorm in je eigen werk. Door creatieve werkvormen was iedereen erg betrokken en begon het thema echt te leven.

Er is gekeken naar wat verstaan we onder vraaggerichte zorg en wat onder spirituele zorg. Daarna is er met elkaar gezocht naar: hoe kan ik zelf deze aspecten vormgeven in mijn eigen functioneren.

De volgende dag werden deze reacties uit het huis opgestuurd:‘Ik kreeg alleen maar positieve reacties over gisteren. Zo van: ‘Daar heb ik weer wat aan’ en ‘Hier kan ik voorlopig mee vooruit.’ Ook de sfeer in de groep is als positief ervaren!’

Ervaring

Tijdens het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’ heeft Met Waarden Helen veel ervaring opgedaan met het begeleiden van besprekingen over ethische dilemma’s in alle sectoren van de zorg.

Met Waarden Helen zal bij het begeleiden van casuïstiekbesprekingen . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Zorg met aandacht

Inhoudelijke aftrap voor het debat aan de tafel ‘Zorg met aandacht’, tijdens het debatdiner ‘Het eeuwig tekort’ georganiseerd door Echte Welvaart.

Echte Welvaart verzorgde een debatdiner in de Rode Hoed te Amsterdam waar aan 13 tafels gesproken werd over ‘Het eeuwig tekort’. Elke tafel had een andere doelgroep, de tafel over de gezondheidszorg kreeg de titel ‘Zorg met aandacht’.

De inleiding van Met Waarden Helen als aftrap voor het debat volgt hier kort samengevat.

‘Als je kijkt vanuit een tekort dan ben je steeds bezig met wat je niet hebt, het versmalt je blik en je voelt je er niet goed bij. Wat gebeurt er als je kijkt vanuit wat er wel is? Dan verbreedt je blik, zodat je mogelijkheden en kansen ziet. Het inspireert en motiveert tot creatief omgaan met de mogelijkheden die er zijn.’

Tijdens het voorgerecht is gesproken over de herkenning van het tekort, wat je dan ziet en waar dat toe leidt. Tijdens het hoofdgerecht kwam aan de orde dat we meer waarden delen dan we soms denken, dus dat er meer is wat ons verbindt dan wat ons scheidt. Terug naar de essentie van de zorg, dat is de relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener. . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Forumdiscussie Praktische ethiek

Met Waarden Helen leidde de forumdiscussie in het Spaarne ziekenhuis waar dilemma’s uit eigen praktijk besproken werden. Het ging om verschillende soorten dilemma’s.

•  Een familie kon het lijden van moeder niet meer aanzien en eiste steeds meer morfine.

•  De kinderen wilden niet dat de arts de diagnose ‘ongeneeslijk’ aan vader vertelde, dat zou hij niet aan kunnen.

•  Een mevrouw is bevallen van een dood kindje en ligt op de kraamafdeling tussen gelukkig a.s. en jonge moeders.

De casus werd ingeleid door iemand uit het forum, daarna kwamen afwisselend forumleden en deelnemers in de zaal aan het woord. De ongeveer 50 aanwezigen vanuit verschillende beroepsgroepen deden zeer actief mee aan de discussie en bespraken de vele kanten die aan het praktijkvoorbeeld zaten. Alle deelnemers vonden het heel goed dat aan deze zaken aandacht wordt besteed in het ziekenhuis.

Aan het eind schreef iedereen op een kaartje wat zij/hij meenam van deze bijeenkomst. Verschillenden gaven aan te hopen dat dit een opstapje vormde voor invoering van moreel . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Workshop “Toezien of bemoeien”

Workshop ‘Toezien of bemoeien’ tijdens Netwerkbijeenkomst Casemanagement 2005.

Het centrale thema van de netwerkbijeenkomst was ‘Kiezen met zorg’. De workshop ging over de ethische dilemma’s die voortkomen uit de vele keuze mogelijkheden. Hoe gevoelig ben je zelf voor de dilemma’s die zich voor kunnen doen? En heb je als casemanager voldoende mogelijkheden om de cliënt te ondersteunen bij het bewust omgaan met de eigen dilemma’s? Waar ligt de grens tussen toezien of . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Ethische dilemma’s van het dagelijkse leven voor ZijActief Haarlemmermeer.

In de regio Haarlemmermeer was er een thema-avond voor de katholieke plattelands vrouwen van ZijActief. Met elkaar spraken we over welke dilemma’s kom je tegen in je dagelijkse leven. Het gaat dan om de volgende, heel herkenbare voorbeelden.

•  Een vriendin heeft heel weinig contacten en geen makkelijke relatie met haar man. Wat kan ik voor haar betekenen?

•  Ik zag dat een buitenlandse man zijn vrouw sloeg. Ik ben naar buitengegaan en heb er wat van gezegd. Deed ik daar goed aan?

•  Buurman (46 jaar) is alleen achtergebleven nu zijn moeder overleden is. Hij zorgt erg slecht voor zichzelf, zeker qua eten. Ik zie altijd dat hij alleen maar blikken eten koopt. Telkens vraag ik mij af of ik daar wat mee moet.

Tijdens de avond ging het over hoe gevoelig ben je voor ethische dilemma’s. Maar ook over hoe kun je omgaan met de dilemma’s die je ziet in je eigen omgeving? Na afloop kregen de aanwezigen handvatten op papier mee naar . . . → Lees meer